Modlitba pokánia

04.02.2024

V srdci každého človeka sa skrýva túžba po pravej zmene a pokániu, ktoré nás približuje k Božej milosti a odpusteniu. Táto modlitba je výkrikom duše, ktorá si uvedomuje svoje slabosti a prosí o dar pokánia, aby mohla žiť v pravej harmónii s Božou vôľou. Je to prosba plná pokory a túžby po obnovení vzťahu s Bohom, ktorý je vždy pripravený byť nám milostivý a viesť nás cestou pravého pokánia.


Modlitba pokánia

Pane Ježišu, viem, že potrebujem milosť pokánia, lebo často upadám do hriechu a hriech ohrozuje Boží život v človekovi. Prosím ťa teda, daruj mi milosť pokánia. Veď často hreším, súdim druhých a málo sa modlím o milosť pokánia pre tých, ktorých vidím hrešiť. Buď milostivý mne aj im. Daruj nám pokánie.


Tu je niekoľko dôvodov, prečo máme takto konať na základe Božieho slova.


1. 1 Ján 1:9 - "Ak vyznáme svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, že nám odpustí hriechy a očistí nás od každej neprávosti." Tento verš hovorí o Božej ochote odpustiť tým, ktorí priznajú svoje hriechy a hľadajú pokánie.

2. Lukáš 17:3-4 - "Dávajte si pozor! Ak tvoj brat zhreší, pokarhaj ho; a ak sa kaja, odpusť mu. A ak sedemkrát do dňa zhreší proti tebe a sedemkrát sa vráti k tebe a povie: 'Ľutujem to,' odpusť mu." Tento verš zdôrazňuje význam odpustenia a pokánia v medziľudských vzťahoch.

3. Skutky Apoštolov 3:19 - "Kajajte sa teda a obráťte sa, aby boli zotreté vaše hriechy, kedy príde čas osvieženia od tváre Pána," Tento verš vyzýva k pokániu a obráteniu sa k Bohu pre očistenie od hriechov.

4. 2 Korinťanom 7:10 - "Lebo božie zármutok pôsobí pokánie na spásu, ktorého niet ľúto; svetský zármutok však pôsobí smrť." Tento verš rozlišuje medzi pokáním, ktoré vedie k duchovnej obnove, a svetským zármutkom, ktorý nemá trvalý pozitívny účinok.

5. Jakub 4:8 - "Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite ruky, hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia!" Tento verš vyzýva k očisteniu a obráteniu sa k Bohu, ktorý je pripravený privítať tých, ktorí sa k nemu obrátia.

6. Ezechiel 18:21-22 - "Ale ak sa bezbožný odvráti od všetkých svojich hriechov, ktoré spáchal, a zachováva všetky moje zákony a koná právo a spravodlivosť, určite bude žiť, neumrie. Žiadny z prehreškov, ktoré spáchal, nebude naň spomenutý. Pre spravodlivosť, ktorú konal, bude žiť." Tento verš hovorí o Božej milosti a odpustení pre tých, ktorí sa úprimne obrátia od svojich hriechov.

Tieto verše odrážajú tému pokánia a Božej milosti, ktoré sú ústrednými bodmi vašej modlitby.