O nič nebuď ustarostený

21.01.2024

Objav kľúč k životu plnému dôvery a vďačnosti. Nechaj svoje starosti a nájdi pokoj v modlitbe. Pridaj sa k nám na cestu k pochopeniu, ako verš Filipanom 4, 6 - 7 môže zmeniť tvoj pohľad na každodenné výzvy.

Filipanom 4, 6 - 7
Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Modlitba
Zanechávam svoje obavy a starosti za sebou a zverujem ich do rúk Pána. Viem že Ty sa o mňa staráš a máš moc ma ochrániť a poskytnúť mi to, čo potrebujem. Dôverujem v Tvoju prozreteľnosť a nechávam Tvoj pokoj vládnuť vo svojom srdci. Som vďačný za každý deň a za Tvoju nekonečnú lásku a milosrdenstvo. Mám prístup k Tvojmu trónu milosti a môžem prijímať pomoc v pravý čas. Nech ma Pán posilňuje vo vnútri a nech ma Jeho pokoj ochraňuje v dokonalom pokoji. Amen


Tu je niekoľko dôvodov, prečo máme takto konať na základe Božieho slova.

Filipanom 4, 6 hovorí: "Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.
" Tento verš nás učí, že by sme sa nemali obávať o svoje problémy a starosti, ale mali by sme ich zveriť Bohu prostredníctvom modlitby a s vďačným srdcom.

V kontexte s Mt 6, 25-34, kde Ježiš hovorí: "Preto vám hovorím: Nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Nie je život viac než jedlo a telo viac než odev?
" Táto pasáž nás učí, aby sme dôverovali Božej prozreteľnosti a nezabúdali na to, že On sa o nás postará.

1 Petrov 5, 7 nás vyzýva, aby sme "všetku svoju starosť hodili na neho, lebo on sa o vás stará.
" Toto je ďalšie povzbudenie, aby sme sa nenechali ovládnuť našimi obavami, ale zverili ich Bohu, ktorý má moc nám pomôcť.

Izaiáš 26, 3 hovorí: "Ty zachováš v dokonalom pokoji toho, kto je dôveryhodný, lebo dôveruje v teba.
" Tento verš zdôrazňuje význam dôvery v Boha a sľubuje pokoj tým, ktorí svoju dôveru vkladajú do neho.

V Kolosanom 3, 15 sa píše: "A nech Kristov pokoj vládne vo vašich srdciach, k tomu ste boli povolaní v jednom tele. A buďte vďační.
" Tento verš nás povzbudzuje, aby sme nechali Boží pokoj riadiť naše životy a boli vďační za všetko, čo máme.

Efezanom 3, 16 nás Pavel vyzýva, aby sme boli posilnení "Bohom prostredníctvom jeho Ducha vo vnútornom človeku.
" Tento verš nám pripomína, že máme k dispozícii Božiu silu, ktorá nám pomáha prekonávať všetky prekážky.

Hebrejom 4, 16 nás povzbudzuje: "Tak teda pristupujme s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.
" Tento verš nám hovorí, že máme prístup k Bohu a Jeho milosti, kedykoľvek ju potrebujeme.