Modlitba pokorného veriaceho

10.01.2024

Vstúp hlbšie do tajomstva našej kresťanskej identity a objav, ako byť živým kameňom v duchovnom dome, ktorý buduje sám Boh. 1. Petrov list 2 nám odhaľuje cestu k posvätenému životu, v ktorom sa zrkadlí Božia prítomnosť a láska. Nechaj sa inšpirovať k hľadaniu spravodlivosti a pevnému držaniu sa evanjelia, ktoré je základom našej spásy.

Modlitba pokorného veriaceho pred Pánom

Zhadzujem zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako novonarodený syn túžim po nefalšovanom mlieku Božieho slova, aby som od neho rástol pre spásu, lebo som už okúsili, že je Pán dobrý. Prichádzam k Tebe ako k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. Ako živý kameň sa dávam vbudovať do duchovného domu, aby som sa stal svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Som vyvolený, kráľovské kňazstvo, svätý človek, určený na vlastníctvo, aby som oznámili veľké skutky toho, čo ma povolal z temnoty do svojho predivného svetla.

Kedysi som nebol synom, ale teraz som Boží syn; prv som bol bez milosrdenstva, ale teraz som milosrdenstvo dosiahol. Pane, daj mi silu, aby som sa zdržiaval telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši. Moje správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby videli moje dobré skutky a v deň navštívenia oslavovali Boha práve za to, z čoho ma osočujú ako zločinca.
Kvôli Tebe Pane sa podriaďujem každej ľudskej ustanovizni: či už vládnemu zriadeniu ako najvyššiemu orgánu, alebo súdnemu zriadeniu, ktoré posiela trestať tých, čo robia zle, alebo predstaveným chváliť tých, čo konajú dobro.
Lebo Božia vôľa je, aby som konaním dobra umlčal nevedomosť nerozumných ľudí.
Som slobodný a preto túžime konať ako Boží vyvolený, no nie ako tí, ktorým sloboda slúži na zastieranie zloby, ale ako Boží služobník.
Všetkých si uctievam, bratov milujem, pred Tebou Bože mám bázeň, vládnucich nám si ctím.
Vo všetkej bázni sa podriaďujem svojim pánom, nielen dobrým a miernym, ale aj hrubým, zlým, nevľúdnym a prísnym.
Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí.
Veď aká je to sláva, keď budem trpezlivo znášať rany za to, že hreším? Ale ak dobre robím a vydržím v utrpení, to je milosť pred Bohom.
Veď na to som bol povolaný; pretože aj Kristus trpel za nás a zanechal mi príklad, aby som kráčali v jeho šľapajach.
On hriech nespáchal, ani lesť nebola v jeho ústach.
Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa, ale všetko odovzdal tomu, čo spravodlivo súdi.
On sám na vlastnom tele vyniesol moje hriechy na drevo, aby som odumrel hriechom a žil pre spravodlivosť. Jeho ranami som bol uzdravený.
Bol som totiž ako blúdiaca ovce, no teraz som sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojej duše.


Tu je niekoľko dôvodov, prečo máme takto konať na základe tohto Božieho slova.

1. Petrov list 2 v kontexte ostatných veršov nám ponúka možnosť zamyslieť sa nad tým, ako máme žiť ako kresťania a ako máme chápať našu identitu v Kristovi.

1Kor 6, 19 hovorí o našich telách ako o chrámoch Ducha Svätého. Tento verš nám pripomína, že sme posvätení a že Boh býva v nás. Ako chrámy Ducha Svätého by sme mali žiť čistým životom, ktorý odráža Božiu prítomnosť v nás.

Gal 4, 6 hovorí o tom, že ako adoptovaní synovia Boha, máme v sebe Ducha jeho Syna, ktorý volá "Abba, Otcko!" Toto je dôkazom našej intímnej spojitosti s Bohom a nášho dedičstva ako Jeho detí.

Mt 5, 6 nám pripomína, že blažení sú tí, ktorí sú lační a smädia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Tento verš nás vyzýva, aby sme túžili po Božej spravodlivosti a dali jej prednosť v našich životoch.

1Kor 15, 2 nám hovorí o dôležitosti pevného držania sa evanjelia, ktoré sme prijali, a o tom, že práve v tomto evanjeliu stojí naša spása, ak ho pevne držíme.

Keď tieto verše spojíme s 1. Petrovým listom 2, môžeme byť povzbudení v tom, že ako Božie deti, posvätené Jeho Duchom a adoptované do Jeho rodiny, sme povolaní žiť život, ktorý odráža našu identitu v Kristovi. Máme byť hladní a smädní po Božej spravodlivosti a naše životy by mali byť živým svedectvom o Božej prítomnosti v nás. Tak ako kameň, ktorý je použitý v stavbe, aj my sme živé kamene použité na stavbu duchovného domu. Ako kresťania máme žiť životy, ktoré budú pre svet svetlom a soľou, ukazujúc na to, že naša spása a naša identita sú zakotvené v Kristovi.