Oslavujte Pána

29.09.2021

Nastala chvíľa je tu čas. Napriahnite ruky k Hospodinovi a volajte, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza. Už je tu čas vzdať sa Bohu, odovzdať sa mu celý. Žiadna zbraň proti tebe neobstojí.  Počúvajte Pánove slová! Neprestajne sa modlíte, dúfajte v Pána. Neprichádzajte len na chvíľu, ale zotrvajte vo mne. Vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli.