Slovo z modlitieb

Nový Izrael

30.03.2021

Nový Izrael je vo vás. Vy ste nové mesto. Ste premene mojich vôd.
Prúdim cez vás, prečisťujem vás. Moje vody vás premývajú.
Armáda Kráľa, pravica Otca.
Spojíte sa v jedno.
Vojdete domov do domu Hospodina.
Sláva Pánova je nad vami.
Zach 9, 10-13

Božie vetry

23.03.2021

Už dujú vetry zo všetkých strán, pieseň novú zaspievam.
Krajinu rozdelenú zjednotím.
Prijímajte sa navzájom.
Uzdravím zem, keď pôjdem krajinou.
Utrápený národ pozdvihnem.
Už prší dážď, už prúdia Božie vetry.
Radosť z vás je v Pánovi.

Hľaďte iba na Otca vytrvalo vo viere majúc jeho slovo stále pred očami.
Narazíte na odpor, ale nebojte sa.

Prežívate strach, nemusíte sa báť. Majte vieru, nadovšetko vás milujem.

Nebojte sa babylonského kráľa, pred ktorým sa strachujete, nebojte sa ho,' znie výrok Hospodina, 'veď som pri vás ja, aby som vás chránil a vyslobodil z jeho ruky.
Jer 42, 11

Sme Bohom vyvolení, svätí a milovaní. Tak si oblečme hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť, a trpezlivosť. Keď to urobíme, dokážeme sa navzájom znášať a odpúšťať si, tak ako Pán odpustil nám. Vtedy bude láska rásť. S týmito postojmi budeme kráčať v požehnaní.

Vôľa Otca

16.12.2020

Prajem si víťazstvo nad pandémiou.
Modlitba: Prosíme si nový život, život Božích detí. Územia je potrebné vybojovať postupne. Toto územie patrí Bohu a my si ho zaberáme v mene Ježiša, lebo sme Boží svätí.