Slovo z modlitieb

Obraz lavíny, ktorá strháva masy snehu.

Udrite na bubon a rozozvučte zvon.
Dajte ruky hore a hlasno volajte, Hospodin náš Boh spravodlivý vládca,
prichádza Kráľ slávy.
Už sú brány otvorené a voje vstupujú.
Pozdvihnite sa hlavice prastaré, Kráľ prichádza.
Plesaj údolie, jasaj zem.
Pozrite, prichádza Kráľ slávy, On porazil draka.
Roztrhol oponu vo dvoje. ...

Dvere sú otvorené, prichádzajte ku mne. Nadišla hodina, nastal čas. Spútaní stoja v dome Pánovom. Povrazy sa napli (tí, čo obstáli v skúškach) oni ťahajú cirkev. Daromná je reč, skutky je potrebné robiť. Moria a oceány sa vylejú.

Ste svätí

20.12.2021

Slúžte si navzájom v úcte, láske a bázni jeden pred druhým. Majte vzpriamený postoj a nenechajte sa zotročiť. Veď ste Boží svätí, stvorení pre Božie kráľovstvo a radosť Pánova spočinie vo vás.

Poslušnosť

13.12.2021

Naši otcovia pomreli na púšti. Nedostali to, čo som im prisľúbil a nedošli domov. Nemáte sa modliť o priazeň svojmu domu, ale o poslušnosť. Nariadenia ktoré dávam:

Dôvera

02.12.2021

Králi zeme sa spolčujú proti vám. Nenechajte sa odradiť skutkami zlého, on už prehral boj. Nadišlo súženie, nastal čas. V ponebeských oblastiach sa bojuje. Nepretržite sa modlite.
"Dobrorečte Hospodinovi všetci jeho služobníci, čo v noci stojaci bdiete v Hospodinovom dome. 2 Pozdvihnite ruky k svätyni a dobrorečte Hospodinovi. 3 Nech ťa zo Siona...

Pre svoje zľutovanie odstránim neprávosť tohto sveta. Nedá sa pozerať na ľahostajnosť ľudí. Napriahnem pravicu a zmarím skutky zlého. Božie slovo má moc.
"Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca." Heb 4, 12

Modlíte sa. Prinášajte obetu milú a čistú. Slúžte si navzájom. Udávajte smer. Daná mi je všetka moc. Neobstojí národ, ktorý povstane proti Hospodinovi. Vážte si slová, ktoré vám dávam.
Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí.

Bezo mňa nič nespravíte. Nadovšetko sa milujte navzájom. Neprichádzajte na prázdno. Prinášajte obetu čistú a nepoškvrnenú. Nakopili sa problémy, predložte ich Kráľovi. Dúfajte v Pána, lebo jeho milosrdenstvo je veľké. Napriahni ruku, požiadaj ma a dostaneš.
Nastala doba súženia, no vy počúvajte môj hlas. Nakloňte svoje ucho ku mne. Ja povediem...

Nastala chvíľa je tu čas. Napriahnite ruky k Hospodinovi a volajte, hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza. Už je tu čas vzdať sa Bohu, odovzdať sa mu celý. Žiadna zbraň proti tebe neobstojí. Počúvajte Pánove slová! Neprestajne sa modlíte, dúfajte v Pána. Neprichádzajte len na chvíľu, ale zotrvajte vo mne. Vaši otcovia jedli mannu na...

Majte vieru

21.09.2021

Napriek okolnostiam ktoré sa dejú neprestaňte veriť, že váš Boh sa stará. Nadišiel čas súženia. Pánovo srdce je plné milosti. Prinášajte ovocie dobrých skutkov. Spravodlivý zvíťazí a kto verí, uzrie svetlo a uvidí slávu Hospodina. Spojte sa v jedno. Okovy padli. Nepovažujte sa za menších než ste. Nadišla hodina. Postavte sa pevní vo viere a...