Pod ochranou Najvyššieho

23.01.2024

V živote plnom výziev a neistôt hľadáme miesto pokoja a istoty. Žalm 91 nám pripomína, že Boh je naším útočiskom a ochrancom, ktorý nás prijíma a miluje presne takých, akí sme. Jeho prítomnosť je bezpečným prístavom, kde naše duše nájdu útechu a pokoj pod ochranným tieňom Všemohúceho.


Modlitba pod ochranou Najvyššieho

Pod ochranou Najvyššieho prebývam, v tôni Všemohúceho, preto hovorím Hospodinovi: "Ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh, na teba sa spolieham."
Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili.
Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi peruťami nájdem ochranu, tvoja vernosť bude by brnením a štítom.
Nemusím sa báť hrôz noci ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludnie.
Hoc mi padne tisíc po mojom boku a desaťtisíc po mojej pravici, mňa nič nezasiahne.
Jahve je moja bezpečná ochrana, u Najvyššieho našiel som útočište.
Nestihne ma nanešťastie, pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo prikázal svojim anjelom, aby ma ochraňovali na ceste životom.
Na rukách má ponesú, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach, bezpečne prejdem pomedzi levi a draky.
Hospodin ma vyslobodí lebo ma miluje, zdvihne ma lebo ma pozná po mene. Budem vzývať Hospodina a On ma vyslyší, v úzkostiach bude pri mne, zachráni má a oslavy. Obdarí ma dlhým životom a dá mi požívať svoju spásu.
Amen


Tu je niekoľko dôvodov, prečo máme takto konať na základe Božieho slova.

Žalm 91, 1-2:
"Kto býva v skryte Najvyššieho, ten odpočíva v tôni Všemohúceho. Poviem o Pánovi: On je moje útočište a moja pevnosť, môj Boh, ktorému dôverujem." 

Tieto verše nám pripomínajú, že nezáleží na tom, aké sú okolnosti okolo nás. Aj keď sme obklopení neprajnosťou, násilím, nepodriadenosťou a napnutými vzťahmi, ako to opisuje armáda stojaca proti nám v kontexte veršov ako Am 1, 3 a Am 5, 19, máme istotu, že Boh je naším ochrancom. Nič nás nemôže odľúčiť od Jeho lásky, ako nám pripomína Pavol v liste Rimanom: 

"Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? ... Ale vo všetkom tomto víťazíme skrze toho, ktorý nás miloval." (Rimanom 8, 35-37) 

A v kontexte veršov Ján 14, 12-21 a Ján 15, 1-10 sme povzbudení zostať v Ježišovi, pretože On je pravým viničom a my sme ratolesti. Ak v Ňom zostaneme, prinášame ovocie a naše životy sú naplnené Jeho prítomnosťou a mocou.

Tento Žalm nám tiež pripomína, že Božia pravda je naším štítom a ochranou (Žalm 91,4). V kontexte Rim 8, 28 môžeme mať istotu, že všetko spolupracuje na dobro tým, ktorí milujú Boha. A keď si prečítame slová Ježiša v Ján 14, 12-21 a Ján 15, 1-10, vieme, že sme povolaní zostať v ňom ako ratolesti na viniči, aby sme prinášali ovocie a aby náš život bol plný jeho prítomnosti a moci.

Nech nám teda Žalm 91 pripomína, že v každej situácii, či už v pokoji alebo v búrke, máme prístrešie a pevnosť v Bohu. Ako hovorí verš 2: "Poviem o Pánovi: On je moje útočište a moja pevnosť, môj Boh, ktorému dôverujem." Nech tieto slová posilnia našu dôveru a vieru, že sme v bezpečí v rukách nášho milujúceho Otca.