Pokorte sa pred Pánom

02.02.2024

Vchádzajte do Božej prítomnosti tak často ako sa len dá. Uzdravím srdce pokorného. Trúbte a volajte k Hospodinovi, príď Pane Ježišu, príď sláva Tvoja, príď kráľovstvo Tvoje, Tvoja moc a vláda."

Verš, ktorý priamo súvisí s výrokom "Vchádzajte do Božej prítomnosti" a zároveň je uvedený v poskytnutom kontexte, je Hebrejom 10:19-22. Tento úryvok hovorí o tom, ako máme dôveru vstupovať do Najsvätejšieho miesta skrze krv Ježiša a ako nás pozýva, aby sme sa priblížili k Bohu s úprimným srdcom a plnou istotou viery ako k milujúcemu Otcovi. Otec čaká na svoje deti s otvorenou náručou. V ďalšej časti vety sa hovorí "tak často ako sa len dá." To vyjadruje túžbu Otca byť s nami, tráviť čas v Jeho prítomnosti.

Hebrejom 10:19-22 SEBDT [19] Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, [20] po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, [21] a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom, [22] pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou.

Tento verš ponúka hlbokú pripomienku duchovného prístupu, ktorý máme k Bohu skrze obetu Ježiša Krista a vyzýva nás, aby sme sa odvážne priblížili k Bohu Otcovi s otvorenými srdcami, pripravení prijať Jeho lásku, vedenie a odpustenie.

Verš, ktorý súvisí s výrokom "Uzdravím srdce pokorného" a zároveň je uvedený v poskytnutom kontexte, je 1 Peter 5:5-6. Tento úryvok hovorí o tom, ako sa máme obliecť v pokoru voči sebe navzájom, pretože Boh sa stavia proti pyšným, ale dáva milosť pokorným. Ďalej nás vyzýva, aby sme sa pokorili pod mocnú ruku Božiu, aby nás v pravý čas povýšil.

Text z 1 Petra 5:5-6 znie: " [5] Podobne vy mladší, buďte poddaní starším a všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. [6] Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás vo svojom čase povýšil."

Tento verš poukazuje na dôležitosť pokory a sľubuje, že Boh uzdraví a povýši tých, ktorí sa pred Ním pokoria, čo môže byť chápané ako uzdravenie srdca pokorného.


Verš, ktorý súvisí s výrokom "Trúbte a volajte k Hospodinovi, príď Pane Ježišu, príď sláva Tvoja, príď kráľovstvo Tvoje, Tvoja moc a vláda. a je možné ho považovať za relevantný, aj keď nie je priamou citáciou, je Zjavenie 22:20, ktorý hovorí: "Ten, ktorý toto svedčí, hovorí: 'Áno, prichádzam čoskoro.' Amen. Príď, Pane Ježišu!" 

Tento verš vyjadruje túžbu po druhom príchode Ježiša Krista a je výzvou pre veriacich, aby sa pripravili a volali po Jeho návrate. Ide o vyjadrenie očakávania a nádeje, že Božie kráľovstvo príde v plnej svojej sláve a moci, a Ježiš Kristus bude vládnuť ako Kráľ kráľov.